blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ เยี่ยม Smart Farmer ต้นแบบ อ.แม่ริม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ เยี่ยม Smart Farmer ต้นแบบ อ.แม่ริม

-

” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม Smart Farmer ต้นแบบ อ.แม่ริม” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ I Love Flower Farm บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมชม สวนดอกไม้ I Love Flower Farm เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ ซึ่งเป็นช่วงจัดนิทรรศการ “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว” ในช่วงต้นฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่เสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอแม่ริม สวนดอกไม้นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม, เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ I Love Flower Farm ของนางสาวณวิสาร์ มูลทา กับ นายสิริกร นันทะขว้าง ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้ามากว่า 20 ปีแล้ว เป็น Smart Farmer ต้นแบบ โดยได้ริเริ่ม ก่อตั้งและจัดกิจกรรมในนาม I Love Flower Farm ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน ที่สามารถสร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้สู่พี่น้องเกษตรกร และประชาชนตำบลเหมืองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ที่เข้ามาส่งเสริมการปลูกไม้ดอกในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว เพื่อเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกแบบครบวงจร ของอำเภอแม่ริม และเตรียมพร้อม ซึ่งหากผ่านเงื่อนไข จะส่งเสริมให้จะเข้าสู่แปลงใหญ่ (ไม้ดอก) ต่อไป

นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ให้ข้อมูลว่า เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ ตำบลเหมืองแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีการเพาะปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า เช่น เบญจมาศ พีค๊อก มาร์กาเร็ต ดาวเรือง โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 400 – 600 ไร่ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับการปลูกข้าว เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก จำนวน 65 ราย ได้ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว
นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าไม้ดอก ของตำบลเหมืองแก้วนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน ปีละ 80 – 100 ล้านบาท แต่ละปีเทศบาลตำบลเหมืองแก้วได้จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร เป็นงานประจำปี ช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกไม้ดอกคุณภาพ เพื่อการค้าของตำบล และมีการประกวดพืชผลทางการเกษตร อีกทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของตำบลอีกด้วย นอกจากนี้ นางสาวณวิสาร์ มูลทา กับ นายสิริกร นันทะขว้าง ยังเป็นคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจ Start-Up มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด แล้วได้วางแผนให้เกษตรกรปลูกไม้ดอกตามความต้องการของตลาดในรอบปี ทั้งชนิดและปริมาณตามระบบตลาดนำการผลิต ทำให้ไม่มีสินค้าล้นตลาด และราคาผลผลิตดอกไม้มีเสถียรภาพ การมีเครือข่าย (Connection) ที่หลากหลาย และใช้สื่อ Social Network ในการทำธุรกิจ ได้เกิดความคิดในการปลูกไม้ดอกเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้พื้นที่จำนวน 8 ไร่ ปลูกไม้ดอกแบบหมุนเวียนเหลื่อมกันทยอยออกดอกในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบท่องเที่ยวและถ่ายภาพกับธรรมชาติ สถานที่ต่างๆ และแปลงปลูกดอกไม้ที่สวยงาม มีสีสัน สร้างความตื่นตา ตื่นใจ และมีกิจกรรม Workshop ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกิจกรรมของFarm ด้วย จากการประชาสัมพันธ์ในสื่อ Social Network ทำให้มียอดจองเพื่อเข้าเยี่ยมชมแปลงดอกไม้ที่ I Love Flower farm แห่งนี้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว วันละ 200 – 300 คน ซึ่งมาจากทั่วประเทศ

คาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้สู่ชุมชนอีกมายกมาย โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในตำบลเหมืองแก้ว นำผลผลิต สินค้าสด และแปรรูป มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย เช่น น้ำสมุนไพร ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า งานหัตถกรรม ฯลฯ

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!