blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก ในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้น ชงชา – กาแฟ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก ในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้น ชงชา – กาแฟ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

-

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามในประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องงดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวนบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีแนวทางงดการประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากการประกอบอาหารประเภทนี้ก่อให้เกิดมสภาวะและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาในบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก เนื่องจากได้กลิ่นอาหารและมาทำลายทรัพย์สินหรืออาจทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 8 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ม2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโตยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จึงออกประกาศ ดังนี้

งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก ในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้น ชงชา – กาแฟ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น โดยอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ พื้นที่ประกอบอาหาร จัดพื้นที่ให้เอกชนหรือชุมชนท้องถิ่นเข้ามาขออนุญาตจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลต่างๆ และแนวทางอื่นๆ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

blank

blank

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!