blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่สั่งปิดเพิ่ม 2 หมู่บ้าน 1 สถานประกอบการ เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

เชียงใหม่สั่งปิดเพิ่ม 2 หมู่บ้าน 1 สถานประกอบการ เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม 3 คำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว 14 วัน ทั้งหมู่บ้านและสถานประกอบการ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ขอความร่วมมือห้ามเข้า-ออก เพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน และให้สถานประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมตรวจหาเชื้อในพนักงานร้านทุกคน

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่หมู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 (หย่อมบ้านป่าบงใหม่, หย่อมบ้านป่าบงเก่า และหย่อมบ้านแม่แกน) ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จำนวน 1 ราย และวันที่ 15 กรกฎาคม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้หมู่บ้านนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้วจำนวน 3 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 77/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยให้ปิดหมู่บ้านดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และขอความร่วมมือห้ามประชาชนเดินทางเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 พร้อมขอให้ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
นอกจากนี้ ยังได้มีคำสั่งที่ 78/2564 ปิดหมู่บ้านปางลุง – บวกเต๋ย หมู่ที่ 8 และบ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อน ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง และมีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยพบผู้ติดเชื้อในอำเภอแม่ริมแล้วจำนวน 60 ราย และกำหนดมาตรการเช่นเดียวกับการปิดหมู่บ้านแกน้อย โดยทั้ง 2 คำสั่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
และจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลักษณะกลุ่มก้อน ในร้าน “Relax Express Massage & Spa Chiang Mai” ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 7 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติคำสั่งที่ 79/2564 ให้ปิดร้านดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยให้เจ้าของสถานที่/ผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้พนักงานของร้านทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากผลตรวจเป็นลบก็ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่

าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล-พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

blank

Must Read

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1...

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง วันนี้ (25 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!