blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเข้มห้ามการจัดกิจกรรมรวมคนเกิน 50 คน เนื่องจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเข้มห้ามการจัดกิจกรรมรวมคนเกิน 50 คน เนื่องจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-

เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเข้มห้ามการจัดกิจกรรมรวมคนเกิน 50 คน เนื่องจากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก สืบเนื่องจากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบการนำเข้าของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง การควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มงวดกว่าพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดฯ โดยที่ประชุมได้มีความเห็นชอบให้ออกคำสั่งดังนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกข้อ 4 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต”

ข้อ 2. พิจารณาใช้เวลาการทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

และเมื่อวานนี้ (15 ก.ค. 64) ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จับกุมผู้ดูแลร้าน 36 โมเดิร์น ตั้งอยู่เลขที่ 289/7 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถจับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย ที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 69/2564 เรื่อง ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง เกินเวลา 21.00 น. พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับร่วมกัน เป็นจำนวน 6,000 บาท พร้อมกันนี้ได้จับกุมผู้ใช้บริการ จำนวน 18 ราย เนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 70/2564 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มและบริเวณต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป โดยพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับ รายละ 2,000 บาท

ภาพ-ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม-พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!