blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ  เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ  เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

-

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ  เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

blank
วานนี้ (16 ก.ค. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ พร้อมด้วยนายภัควัน ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม และหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในลักษณะกลุ่มก้อน ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง และมีการระบาดเป็นวงกว้าง ในชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอแม่ริม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจโรงเรียนบ้านกองแหะ โดยใช้อาคารเรียนเป็นที่รักษาตัว มีห้องน้ำแยกชายหญิง และใช้อาคารแผนกเด็กเป็นอาคารพยาบาล ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการลำเลียงที่นอน อุปกรณ์ เครื่องใช้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เข้าประจำการโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแล้ว และสามารถดำเนินการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้ทันที
นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถานโดยงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ริม ดำเนินการจัดระเบียบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านกองแหะ และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว
blank blank blank blank
///////////////
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!