blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ สั่งปิด ต.แม่สอย อ.จอมทอง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

เชียงใหม่ สั่งปิด ต.แม่สอย อ.จอมทอง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

-

เชียงใหม่ สั่งปิด ต.แม่สอย อ.จอมทอง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งเรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะกลุ่มก้อน ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงออกคำสั่ง ดังนี้

1. ให้ปิดตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน และให้บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก

2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทอง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ในตำบลแม่สอย สำหรับบ้านขุนแปะ ผู้ที่จะเดินทางเข้า- ออกจะต้องได้รับอนุญาตจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว

5. ให้นายอำเภอจอมทองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทองและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอจอมทอง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

blank

blank

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!