blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้สภา อบจ.เชียงใหม่ เห็นชอบจัดซื้อวัคซีน "โมเดอร์นา" จากสภากาชาดฯ จำนวน 200,000 โดส งบ 260 ล้านบาท ฉีดฟรีให้ประชาชน...

สภา อบจ.เชียงใหม่ เห็นชอบจัดซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” จากสภากาชาดฯ จำนวน 200,000 โดส งบ 260 ล้านบาท ฉีดฟรีให้ประชาชน 5 กลุ่ม

-

สภา อบจ.เชียงใหม่ เห็นชอบจัดซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” จากสภากาชาดฯ จำนวน 200,000 โดส งบ 260 ล้านบาท ฉีดฟรีให้ประชาชน 5 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

blank

จากการประชุมในครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 260,000,000.-บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ในการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควต้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 : Moderna จำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่น ๆ จำนวน 5 กลุ่ม ตามลำดับ ได้แก่

1) คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาก่อน

2) ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาก่อน

3) บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

4) ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาก่อน

5) บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคนป้องกันโรคโควิด – 19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

blank

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัคซีน จำนวน 200,000 โดส รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 260,000,000.-บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) และสภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

blank
blank

blank

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!