blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน และแผนกตรวจสอบชิ้นงาน บริษัทบลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ ฯ ชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังหยุดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโควิด–19

เชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน และแผนกตรวจสอบชิ้นงาน บริษัทบลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ ฯ ชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังหยุดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโควิด–19

-

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง “สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน และ บริษัทบลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ฯ” ชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังหยุดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโควิด–19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 87/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว จากการที่อำเภอเมืองเชียงใหม่รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน ตั้งอยู่เลขที่ 62 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

blank

ข้อ 1. ให้ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เป็นเวลา 14 วัน

ข้อ 2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ข้อ 3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน งดการเดินทางออกจากพื้นที่ และห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ข้อ 4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกสถานที่ตามข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว

ข้อ 5. ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 88/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว ที่อำเภอสันกำแพง ซึ่งทางอำเภอสันกำแพง รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 5 บ้านดอนปิน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 จึงเห็นควรปิดแผนกทำงาน : ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่ง ดังนี้

blank

ข้อ 1. ให้ปิดแผนกทำงาน : ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 5 บ้านดอนปิน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน

ข้อ 2. ขอความร่วมมือให้พนักงานในพื้นที่บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด งดเข้าไปในพื้นที่แผนกทำงาน : ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ข้อ 3. ขอความร่วมมือให้พนักงาน บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ข้อ 4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เข้า-ออก บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด ตามข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว

ข้อ 5. ให้นายอำเภอสันกำแพงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพงและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอสันกำแพง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

ภาพ-ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank
blank

blank

Must Read

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1...

เชียงใหม่แถลง 100 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 73 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่มากที่สุดถึง 41 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงวัย มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง วันนี้ (25 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!