เชียงใหม่สั่งปิดอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195  เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักและไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

blank

เชียงใหม่สั่งปิดอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195  เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักและไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งที่ 89 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว

เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เป็นคณะทำงานจัดบูธของมูลนิธินิมิตใหม่ (New vision foundation) จำนวน 6 ราย จากการสอบสวนโรคทราบว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวเดินทางมาจากจังหวัดระยอง เข้าพักที่อาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban House 195) ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่- หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด และวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน 4 คน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban House 195) เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1. ให้ปิดอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban House 195) ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่ – หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน

ข้อ 2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ 195 (Urban House 195) โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ข้อ 3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า – ออกสถานที่ตามข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว

ข้อ 4. ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank