จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เน้นย้ำทุกจังหวัดสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล เตรียมพร้อมยกระดับการบริหารจัดการเตียงหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

261
blank

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เน้นย้ำทุกจังหวัดสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล เตรียมพร้อมยกระดับการบริหารจัดการเตียงหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

blank
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เน้นย้ำทุกจังหวัดสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล หรือ D-M-H-T-T-A เตรียมพร้อมยกระดับการบริหารจัดการเตียงหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น
blank
วันนี้ (24 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดตระหนักในการสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล หรือ D-M-H-T-T-A คือ “Distancing อยู่ห่างไว้, Mask wearing ใส่แมสกัน, Hand washing หมั่นล้างมือ, Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ, Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19, Application ใช้แอปไทยชนะและหมอพร้อม” เพราะเป็นมาตรการป้องกันพื้นฐานที่สำคัญและจะต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งหากเกิดความเข้มแข็งในพื้นที่ก็สามารถลดการแพร่ระบาดของโรค และเกิดการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อันจะเป็นการลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งหากประเมินแนวโน้มสถานการณ์และพบว่าเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น ให้ปรับการบริหารจัดการเตียง โดยการให้โรงพยาบาลหลัก ใช้รองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีแดง โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลือง ส่วนผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว ให้ใช้แนวทาง Home Isolation การแยกกักที่บ้าน หรือ Community Isolation การแยกกักในชุมชน พร้อมกำชับให้แต่ละอำเภอเข้มงวดกวดขัน และตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้ามาจาก 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่
blank
blank
blank
////////////////////
ที่มา : นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่