เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศแจ้งสถานศึกษาในสังกัด งดการเรียนการสอนแบบปกติ(On Site) ตั้งแต่ 15-30 ก.ย. 64

blank

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศแจ้งสถานศึกษาในสังกัด งดการเรียนการสอนแบบปกติ(On Site) ตั้งแต่ 15-30 ก.ย. 64

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6) ระบุว่า ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจาก เหตุพิเศษ โดยให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กันยายน 2564 และสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ 4 รูปแบบ (On Air,Online,On Hand,On Demand) และเนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีการ รายงานการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และยังคงเกิดการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับ ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความเห็นให้ งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ในวันที่ 1 กันยายน 2564 นั้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดําเนินการ ดังนี้

1. งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2564 และสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ 4 รูปแบบ (On Air,Online,On Hand,On Demand) ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้าง เวลาเรียนและหลักสูตรของแต่ละระดับด้วย

2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ดําเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ให้เต็มความสามารถที่จะทําได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

blank